Tag : bảo hiểm OSHC

Một số điều cần biết về bảo hiểm OSHC

Tong-quan-du-hoc-uc

OSHC là bảo hiểm để hỗ trợ sinh viên quốc tế đáp ứng các chi phí chăm sóc y tế và bệnh viện mà họ có thể cần trong khi ở Úc. OSHC cũng sẽ chi trả đối với dược phẩm và dịch vụ xe cứu thương. Ai cần OSHC ? Những người cần OSHC