Tag : Giáo dục Úc

Hệ thống giáo dục bậc đại học và sau đại học tại Úc

Young woman graduate

Giáo dục Úc thực sự mang tầm quốc tế. Các trường đại học của Úc liên kết với các cơ sở giáo dục tại nhiều quốc gia và tuyển dụng giảng viên từ các nước trên thế giới. Sau khi tốt nghiệp tại Úc, bạn có thể làm việc ở các công ty trên toàn